"Innovations and Competitiveness" progamme // Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

"Innovations and Competitiveness" progamme // Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

ПРОЕКТ No BG16RFOP002-2.077-1479 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
БЕНЕФИЦИЕНТ: СТОА ООД
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА – 132 000 лева

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие – 112 200 лева
Национално съфинансиране – 19 800 лева

Начало на проекта: 25.01.2021  //  Край на проекта: 25.04.2021

 


PROCEDURE BG16RFOP002-2.077 “Support for medium-sized enterprises to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic”
OBJECTIVE OF THE PROCEDURE: Provision of operating capital for Bulgarian medium-sized enterprises to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic.

PROJECT No BG16RFOP002-2.077-1479 funded by the Operational Program “Innovation and Competitiveness”, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
BENEFICIARY: STOA LTD
TOTAL COST OF THE PROJECT – BGN 132,000

Funding from the European Regional Development Fund – BGN 112,200
National co-financing – BGN 19,800

Start of the project: 25.01.2021 // End of the project: 25.04.2021