Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2022-2023

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002

Възстановяване на МСП чрез подобряване на
енергийната ефективност

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

ПРОЕКТ No BG16RFOP002-6.002-0780-C01 финансиран от Европейския фонд за регионално развитие
по линия на REACT-EU

БЕНЕФИЦИЕНТ: СТОА ООД
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА – 71 070 лев

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие – 71 070 лева
Начало на проекта: 16.09.2022 Край на проекта: 16.07.2023